23-06-2013: agenda Algemene Ledenvergadering VVE

Agenda Algemene Ledenvergadering
Vereniging Vrienden Etnografica
23 juni 2013.

Tijd: 11.00 uur – 12.30 uur.
Plaats: Café-restaurant Soif, Mathenesserdijk 438, Delfshaven (010-4767436)

1. Opening en vaststellen van de agenda.
2. Openingswoord van de voorzitter.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2012 (Zie website).
4. Verslag over het jaar 2012 van de secretaris:
-activiteiten, leden, Jaarboek, website, overige zaken.
5. Verslag over het jaar 2012 van de penningmeester:
– Jaarrekening 2012
– Verslag van de Kascommissie
– Begroting 2013.
6. Bestuur:
– rooster van aftreden
– voorstel tot herbenoeming Jos Weerts en tot benoeming Trudy van Dinter
7. Instellen werkgroep Beleidsplan 2013 – 2015.
– Toelichting door de voorzitter.
8. Wat verder ter tafel komt.
9. Rondvraag en sluiting.