2011: Verslag van de ALV, 17 april

Notulen ALV 2011
Datum 17 april 2011
Wereldmuseum Rotterdam, Eli van Rijckevorselzaal
Aanwezig: Jaap Barendregt, Dineke Beereboom, Ad Breevaart, Dick Broer, Trudy van Dinter, Aad van den Ende, Hans Hamers, Marchinus Hofkamp, Renate Jacobs, Hester Jenkins, Huig Kerkhof, Henk Kloosterhuis, Johannes Leeuwenburg, Boudewijn Meijer, Ineke van Middelkoop, Jasper van Osnabrugge, Javier López Piñon, Ted Raedts, Paul Raedts, John Tenney, Frank van Waes, Jos Weerts, Arnold Wentholt, René Wijffels

1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter, Jos Weerts, opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

2. Notulen ALV van 3 oktober 2010 en de financiële overzichten van 2008 en 2009

Marchinus Hofkamp maakt een opmerking over punt 3 en vindt daar niet terug wat naar zijn mening in zijn betoog naar voren is gekomen. Voor het overige worden de notulen en de overzichten zonder op/ of aanmerkingen aangenomen.

3. Jaarverslag 2010 van de secretaris

Het jaarverslag wordt door de secretaris in grote trekken geschetst. Een uitgewerkt jaarverslag wordt separaat aan de notulen toegevoegd.
Dick Broer vraagt of het bestuur het concrete aantal leden kent. Arnold Wentholt licht toe, dat dit moeilijk is aan te geven omdat de leden verspreid over het jaar hun contributie betalen, soms zelfs een jaar later. Officieel heeft de vereniging op dit moment ca. 150 leden.

4. Financieel Jaarverslag 2010

Ten opzichte van vorig jaar heeft de vereniging een verlies geleden. Dit is grotendeels toe te schrijven aan incidentele uitgavenposten die het afgelopen jaar de balans negatief hebben beïnvloed. Wel zijn nu alle kosten die voortkwamen uit het jubileumjaar betaald en is de website aangepast en extra beschermd. Omdat voornoemde kosten niet van structurele aard zijn en grote uitgaven niet worden verwacht schat de waarnemend penningmeester de uitkomst van het lopend jaar positief in.
De vergadering adviseert het bestuur om het aantal catalogi dat de vereniging in voorraad heeft te activeren op de balans of in elk geval zichtbaar te maken in de jaarrekening.

5. Verslag Kascommissie

Jaap Barendregt en René Wijffels hebben de boekhouding over 2010 gecontroleerd. Jaap Barendregt brengt verslag uit en stelt op grond van hun bevindingen décharge voor van de waarnemend penningmeester en het bestuurlijk financieel beleid. Vervolgens leest de voorzitter het verslag van de kascommissie voor. De vergadering stemt in met het voorstel om het bestuur décharge te verlenen over het financieel beleid in 2010.

6. Benoeming Kascommissie 2011

Naast Jaap Barendregt is Paul Raedts bereid gevonden zitting te nemen in de commissie.

7. Begroting 2011

Naar inschatting van de waarnemend penningmeester zullen de jaarcijfers voor dit jaar positief uitvallen.

8. Bestuur

a. Rooster van aftreden
b. Samenstelling van het bestuur: aantal leden en vacatures
c. Voordracht voor de benoeming van Hans Hamers als bestuurslid.

De secretaris treedt af en is voor een komende termijn herkiesbaar. Terstond wordt hij herkozen.

In het huidige bestuur is de functie van penningmeester vacant. De secretaris neemt deze functie tijdelijk waar. Op de vraag van de voorzitter of er binnen de ALV leden zijn die het penningmeesterschap op zich zouden willen nemen, komt geen reactie. Voorzitter zal langs andere weg kandidaten hiervoor proberen te benaderen.

De voorzitter stelt de plaats van Marchinus Hofkamp in het bestuur aan de orde. Deze is tijdens de ALV van juni 2009 voorgedragen en benoemd als penningmeester; tot heden heeft hij deze functie niet op zich willen nemen. Bovendien zijn binnen het bestuur fundamentele verschillen van inzicht tussen Marchinus Hofkamp en de andere drie bestuursleden duidelijk geworden. De voorzitter heeft eind 2010 de positie van Hofkamp binnen het bestuur met hem besproken. Dit gesprek heeft niet tot een eensluidend standpunt geleid. Op grond hiervan legt het bestuur aan de ALV een besluit voor Marchinus Hofkamp te ontslaan als bestuurlid.
Hierop vraagt Marchinus Hofkamp voor 20 minuten het woord om een verklaring voor te lezen. De vergadering stelt hem hiertoe in de gelegenheid. In deze verklaring uit hij kritiek op het handelen van het huidige en het vorige bestuur. Aanleiding voor deze kritiek waren de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3 oktober 2010 en de wijze van verwoorden daarin van de verklaring die Marchinus Hofkamp toen voorlas namens de Hans Berg; deze laatste was tot 1 januari 2009 penningmeester. Op voorstel van de vergadering schorst de voorzitter hierna de vergadering tot na de lunchpauze.

De voorzitter heropent de vergadering na de pauze en geeft opnieuw het woord aan Marchinus Hofkamp. Deze deelt mee, dat hij inziet dat het bestuur in de huidige samenstelling niet verder kan en dat hij zich daarom als bestuurslid terugtrekt. De vergadering respecteert dit besluit.
Marchinus Hofkamp stelt voor om zijn verklaring en tevens de verklaring die hij tijdens de ledenvergadering op 3 oktober 2010 namens Hans Berg voorlas met de notulen mee te sturen. Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering dat beide verklaringen op verzoek bij hem verkrijgbaar zijn.

Hans Hamers wordt voorgedragen en door de ALV benoemd als nieuw lid van het bestuur. Hij zal zich o.a. bezighouden met de redactie van de website en het updaten van de content.

9 en 10 Wat verder ter tafel komt en rondvraag.

Op verzoek van de voorzitter geeft Frank van Waes een toelichting op zijn concept voor een digitale ledenlijst ofwel ´smoelemboek´.
Boudewijn Meijer stelt voor om de catalogus via Bol.com prominent te promoten met een verwijzing naar de VVE website. Daarnaast doet hij een voorstel om de VVE te promoten middels een artikel in een niet direct etnografica gerelateerd kunst- en antiektijdschrift, als bijvoorbeeld ‘Collect’.
Henk Kloosterhuis, die fotograaf van beroep is, doet een voorstel om collecties van verzamelaars thuis te fotograferen en daar een expositie omheen te organiseren.
Voorzitter neemt de suggesties in ontvangst.

Leiden, 27 april 2011