2014: conceptnotulen van de ALV, 21 september 2014 te Bronbeek, Arnhem.

CONCEPTVERSLAG VAN DE ALV VVE 21 SEPTEMBER 2014 TE BRONBEEK, ARNHEM, inclusief voorgestelde wijzigingen.

Aanwezige leden en hun partners: Jacobus Bakkers, Aad Breevaart, Ron van Doorn, Aad van de Ende, Tom en Marijke Hoebee, Marchinus Hofkamp, Pieter van den Hombergh, Sjef Horsten, Ron Jonker en Elly van Vliet, Huig Kerkhof, Johannes Leeuwenburg, Paul en Ted Raedts.

Aanwezig van het bestuur: Jos Weerts, voorzitter, Dick Broer, penningmeester, Hans Hamers, webmaster, Trudy van Dinter-Bons, secretaris.

Afwezig met kennisgeving: Jaap Barendregt, Dineke Berenboom, Eveline Boswinkel, Edith en Govert de Lussanet, Dolf Middelhoff, Loes Kerkhof, Javier Lopez Pinon.

1.Opening en vaststellen van de agenda.                                                                  De voorzitter opent de vergadering om 11.15 uur en heet iedereen hartelijk welkom. Hij meldt de ontvangen berichten van afmelding en vraagt instemming met de voorgestelde agenda. Iedereen stemt in.

 

2. Openingswoord van de voorzitter.
De voorzitter herinnert aan de dit jaar georganiseerde activiteiten voor de leden: een succesvol bezoek in januari aan het depot van het Afrika museum, waar 26 leden aanwezig waren. Een interessant bezoek aan Galerie aan de Waal in februari, bezocht door 18 leden, waar de verkoopopbrengsten rechtstreeks naar gezondheidsprojecten in Ghana gaan en een bezoek in augustus aan kunstenaar en etnografica verzamelaar Harrie Gerritz, waar 19 leden zich voor aanmeldden.
Voor de laatste maanden van dit jaar zijn wij bezig een rondleiding te organiseren over de expositie Ivoorkust, die vanaf 25 oktober in de Nieuwe Kerk in Amsterdam gehouden wordt. En mogelijk nog een huisbezoek. Voor volgend jaar zijn wij bezig met een bezoek aan het depot in het Tropenmuseum.
Het Jaarboek: veel dank aan de redactie en de ontwerper voor het verzorgen van dit mooie jaarboek.
Tijdens de samenstelling bleek weer hoeveel kennis er onder de leden aanwezig is.

Het ledental ligt momenteel rond de 100, het bestuur vindt dit een kritische grens. De voorzitter roept alle leden op zich als ambassadeur voor de vereniging te gedragen. Daartoe ligt er een stapel Jaarboeken 2012 klaar met het voorstel: neem aan het einde van de vergadering een exemplaar mee en geef dit cadeau aan een potentieel lid. De voorzitter sluit dit deel af met dank aan het Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum (KTOMM) Bronbeek en commandant, kolonel Dulfer die ons deze locatie om niet heeft aangeboden.

 

3. Notulen van de ALV van 23 juni 2013.

De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.

 

4. Verslag van de secretaris.
Het verslag van de secretaris, wat op de website, staat loopt van juli 2013 tot juli 2014. Nu de ALV verplaatst is naar heden, komt de secretaris met een update.

Het bestuur is dit jaar 5x bijeengekomen. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn o.a. het organiseren van activiteiten, het uitbrengen van het Jaarboek en het behandelen van vragen van externen. Dit laatste varieert van personen die vragen hebben of bijv. een stoel, gekocht in Afrika, de moeite waard is om naar Nederland mee te verhuizen, tot een verzoek van Catawiki om de leden te informeren over hun veilingen. Uiteindelijk heeft Catawiki een advertentie geplaatst, tegen het afgesproken tarief, op de website, helaas hebben wij hen geen advertentie kunnen verkopen in het Jaarboek. Verder heeft het bestuur uitgebreid het rapport van de werkgroep Strategisch Beleid besproken en geconcludeerd dat voor de uitvoering van de voorstellen er een beroep op de leden moet worden gedaan.

– Sjef Horsten: hij heeft geen reactie van Geert de Bruijn van het Leder en Schoenen museum in Waalwijk ontvangen na zijn aanbod stukken in bruikleen te geven voor de expositie : Huid als Beeldmiddel”. Secretaris zegt toe te informeren.

– Tom Hoebee: komt er een Jaarboek te vervallen? Antwoord: nee. Het Jaarboek 2012 is verschenen in juni 2013, het Jaarboek 2013 in augustus 2014. Dat geeft verwarring. Het bestuur heeft besloten de Jaarboeken vanaf nu te gaan nummeren; wij verwachten in 2015 jaarboek nummer 3 uit te brengen. Het bestuur houdt vast aan publicatie van een Jaarboek per jaar. De redactie van het Jaarboek bestaat uit professionals, die dit werk als vrijwilliger, belangeloos en in hun eigen tijd doen.

– Marchinus Hofkamp spreekt zijn complimenten uit voor het Jaarboek, maar vindt dat de foto’s bij het artikel over het aardewerk van de Marfa beter hadden gekund.
– Paul Raedts: kan het bestuur een jaaragenda maken, waarin de data van de verschillende activiteiten en de ALV zijn vastgelegd?
– Paul Raedts: kan het bestuur sturend zijn in het oprichten van regionale werkgroepen? De werkgroep oostelijk Noord-Brabant functioneert goed. Via de werkgroepen kunnen verzoeken iets te doen voor de vereniging mogelijk meer succesvol zijn.
– Ted Raedts: is er een Jaarboek gestuurd naar Annette van Waes, na het overlijden van haar man? Antwoord is nee. Het bestuur zegt toe dit te gaan doen. Advies is niet te strikt te zijn in het wel of niet toezenden van het Jaarboek. Het voorstel om na een overlijden aan de achterblijvende partner te vragen of deze lid wil blijven, wordt al gedaan.

 

5. Verslag van de penningmeester over 2013.

De penningmeester constateert een batig saldo van Euro 5.000,– vooral dankzij een drietal meevallers van Euro 4.000,– resp. Euro 1.400 en Euro 500,– . Op grond van de beslissing van het bestuur het in 2014 uitgebrachte jaarboek ten laste van het jaar 2014 te brengen, hoefde er nu hiervoor geen voorziening te worden getroffen, die normaliter Euro 4.000, –zou zijn geweest. Verder was er voor het uit 2013 uitgegeven jaarboek in 2012 een voorziening getroffen van Euro 4.400; de feitelijke kosten waren dankzij onze adverteerders uiteindelijk per saldo slechts Euro 3.000. Tenslotte behoefden we, anders dan begroot, geen zaalhuur voor de ALV te betalen.
Prognose voor 2014: naar verwachting zullen de kosten behoorlijk meevallen en is waarschijnlijk een zo ongeveer sluitende exploitatie mogelijk. Dit doordat de kosten van het dit jaar uitgebrachte jaarboek, dat wat minder pagina’s heeft dan begroot, zullen meevallen en dankzij de niet begrote advertentieopbrengst ; en verder omdat er dit jaar geen stand op de Tribal Art Fair wordt gehuurd en er ook voor deze ALV geen zaalhuur behoeft te worden betaald.
Prognose voor 2015: mogelijk minder contributie inkomsten; verder is het de bedoeling dan weer een stand op de Tribal Art Fair te huren. Dan volgt er wellicht geen sluitende exploitatie. Gelukkig hebben we een vrije reserve van Euro 11.000,– om in het eventuele exploitatietekort te voorzien.
– Tom Hoebee: dit jaar staat er 1 advertentie in het Jaarboek, in het vorige stonden er 3; is er een beleid om adverteerders binnen te halen? Antwoord: het is moeilijk om adverteerders binnen te halen, er is geen gericht beleid voor.
– Tom Hoebee: heeft het bestuur een streefdoel wat betreft het aantal leden? Antwoord: nee.
– Sjef Horsten: hij ervaart veel focus van de VVE op Afrika. Wanneer dit breder wordt getrokken dan ontstaat er een groter potentieel aan leden.
Antwoord: dit is meer toeval dan beleid. Beleidsmatig heeft de vereniging een brede scope, wij sluiten andere verzamelgebieden niet uit en proberen dit ook uit te dragen.
– Elly en Ron Jonker: ons verzamelgebied is Oceanië.

– Aad Breevaart: na de expositie in het Kroller Muller in 1990 is het aantal leden verdubbelt. Is het een idee om weer iets landelijks te organiseren, bijvoorbeeld in Beelden aan Zee?
– Pieter van den Hombergh: veel verzamelaars vinden Euro 50,– veel en vragen zich af wat ze er voor terug krijgen. Denk eens na over een instaplidmaatschap met een lager tarief.
– Sjef Horsten heeft contacten met het Klokkenmuseum in Asten. Dit heeft een Afrika afdeling. Misschien een geschikte locatie voor de volgende ALV?

 

6. Verslag van de kascommissie.
De kascommissie heeft bestaan uit de heren Huig Kerkhof en Paul Raedts. Zij hebben de financiële administratie in orde bevonden en brengen hun complimenten aan de penningmeester over.
De vergadering keurt het verslag goed en verleent het bestuur decharge voor het daaruit naar voren komende beleid.

7. Verslag van de webmaster.
Hans Hamers verzorgt de website van de vereniging. Hij doet een oproep aan de leden om relevant materiaal aan te leveren. Het kost veel tijd om de website up-to-date te houden en enige hulp daarbij is welkom. Hij heeft een programma geïnstalleerd waarmee het aantal bezoekers geregistreerd wordt. Er zijn gemiddeld 10 bezoekers per dag, die ruim 3 minuten op de site blijven en ruim 4 pagina’s bekijken. Afgelopen maand zijn er 385 gebruikers geteld. 30% van de bezoekers doen dat regelmatig. Er zijn ook internationale bezoekers.
Na veelvuldige spamaanvallen is er een programma geïnstalleerd wat dit er uitfiltert.
De voorzitter dankt de webmaster voor alle uren die hij steekt in het draaiende houden van de website.

 

8. Stemming over het partnerlidmaatschap.
Tijdens de ALV van 2013 klonken er stemmen op of er geen partnerlidmaatschap ingesteld kan worden. Partners van betalende leden mogen wel als introducé mee, maar hebben geen stemrecht, tenzij zij het volledige bedrag van Euro 50,– betalen.
De voorzitter stelt het volgende voor: Een partnerlidmaatschap kost Euro 75,– voor 2 personen, die dan beide lid zijn en beide stemrecht hebben.
Na stemming zijn er 8 stemmen voor, 1 tegen en 1 onthouding, waarmee dit voorstel is aangenomen.
– Paul Raedts merkt op dat in de situatie van een partnerlidmaatschap niet alle stukken dubbel verstuurt hoeven te worden. Behalve het Jaarboek, dat ontvangen beide partners.

 

9. Werkgroep Strategisch Beleid.
De werkgroep heeft bestaan uit de volgende heren: Boudewijn Meijer, Tom Hoebee, Piet Huesman en Paul Raedts. Zij hebben een uitstekend en uitvoerig rapport geschreven met nuttige aanbevelingen om de VVE een aantrekkelijke vereniging te laten zijn voor haar leden en voor nieuwe leden. De volgende stap is nu het gaan uitvoeren van de aanbevelingen. Dat kan het bestuur niet alleen: voor het laden van de kar en het trekken zijn meer handen nodig. De voorzitter doet een beroep op de leden om deeltaken op zich te nemen. Een samenvatting van de aanbevelingen van de werkgroep zal binnenkort op de website staan.

 

10. Externe contacten.
Ons lid Arnold Wentholt heeft een boek presentatie gedaan bij de Vereniging Verre Culturen Delft (VVCD). Daar ontmoette onze voorzitter enkele bestuursleden van de VVCD en is er gesproken over samenwerking. In oktober zal onze voorzitter opnieuw contact met hen opnemen.
– Aad Breevaart: wat doet de VVCD? Zij geven lezingen, publiceren een Nieuwsbrief en maken excursies.
– Pieter van den Hombergh: er bestaat ook een “Krissen Kring”. Zij vergaderen hier vandaag ook en zijn met velen.
– Hans Hamers: op de Tribal Art Fair in 2013 heb ik enkele leden van hen gesproken; zij staan ook open voor contact. Daar is verder nog niets mee gedaan.
– Paul Raedts: zoek actief contact met Leerstoelen en Vriendengroepen van Musea en kom met concrete voorstellen naar de leden om iets te op te zetten of te organiseren.
– Sjef Horsten: heeft contacten met conservatoren van het museum in Leiden en van de MAS in Antwerpen.
– Hans Hamers heeft contact met een Eskimo deskundige uit Nijmegen.
– Pieter van den Hombergh: o.a. in Utrecht worden er cursussen etnografica aangeboden, de VVE is daar onbekend.
– ons lid Ruud de Ruijter bood tijdens zijn open dagen lezingen aan van conservatoren met kennis over maskers afkomstig uit het Amazone gebied.
– Paul Raedts: is er contact geweest met de Werkgroep Tribale Kunst? Ja, maar zonder resultaat tot nu toe.

 

11. Wat verder ter tafel komt.
– We hebben dit jaar geen stand gehuurd op de Tribal Art Fair vanwege de slechte locatie die ons geboden werd. We bekijken het volgend jaar opnieuw.
– Verzoek aan alle leden: help ons adverteerders te vinden voor het volgende Jaarboek.
– Marchinus Hofkamp: 2 opmerkingen: hij vindt het misplaatst dat het Jaarboek het jaartal 2013 draagt en vindt het jammer dat het goede artikel van Hans Hamers in het Jaarboek zo’n slechte lay-out heeft gekregen.
– Jacobus Bakkers meldt dat hij contact heeft opgenomen met de Vereniging Rembrandt over het voornemen van het Wereldmuseum in Rotterdam om een groot deel van de collectie af te stoten. De Ver. Rembrandt heeft toegezegd dat ze er mee bezig zijn. Onderhandse verkoop is afgewend. De voorzitter zegt toe hier op terug te komen.
– Erna Beumer, oud Afrika-conservator van het Wereldmuseum, heeft een gesprek aangevraagd bij burgemeester Aboutaleb van Rotterdam.
– Dick Broer: de Duitse vereniging van Afrikaanse Kunst geeft 2x per jaar een tijdschrift uit. Zonder lid te worden van de vereniging ( contributie Euro 70,–) kun je je abonneren op het tijdschrift; kosten Euro 6,50 per exemplaar exclusief verzendkosten. Dick heeft enkele tijdschriften bij zich ter inzage. Het tijdschrift is breder georiënteerd dan alleen Afrika.

 

12. Rondvraag en sluiting.

De voorzitter sluit om 12.45 de vergadering.
De lunch staat voor ons klaar en om 13.30 uur begint de rondleiding door het museum.